Help Musicians UK invites the Welsh music industry to engage with explorative new research

Wales logo

HMUK looks to grow its reach and support of the Welsh music sector with six-month research initiative

Help Musicians UK (HMUK), Britain’s leading independent charity for musicians, has today launched its six-month research into the needs of creators and industry in the region. HMUK is ardently seeking past and present members of the Welsh music industry to take an active role in shaping the charity’s output in the country via this pivotal exploration of its needs. All applicable are encouraged to take part in the online survey.

The charity is seeking emerging, existing and retired Welsh music creators and music industry professionals to share their opinions on a range of topics including support needs, challenges and opportunities. Whether participants are artists, managers, promoters, agents, bookers, distributors or publishers, whether they work for a label, venue, trade body, media outlet, festival or beyond, HMUK wants their opinion.

The findings of this vital collaborative research will sculpt the framework for HMUK’s future in the nation, ensuring that the 98-year-old charity offers Wales a range of services in areas currently underserved. Survey responses will be evaluated in conjunction with regional stakeholder interviews and a number of roundtables later in the year before findings are presented at this May’s FOCUS Wales conference.

Claire Gevaux, Director of Programme, Help Musicians UK, said: At Help Musicians UK, we work hard to identify need, taking an evidence-based, collaborative approach to the development of our funding for creative development and Health and Welfare grants and services. Our Nations and Regions strategic approach considers not just how we can offer a lifetime of support for musicians when they need it most, but also how we can develop networks of volunteers, fundraisers and targeted and relevant communications in a nation or region. Wales has a rich musical heritage and we’re keen to understand how we can be most effective in the country for the benefit of the Welsh music sector. We’re also delighted that Becci Scotcher has come on board to lead this research as she knows the charity very well and has had significant engagement in the Welsh music sector.”

Neal Thompson, Co-Founder of FOCUS Wales said: “It is encouraging to see specific attention being paid to the needs and wellbeing of those involved in the music sector in Wales, and more so that it is HMUK that will be undertaking the research. Their depth of experience and knowledge will ensure a framework of support, tailor-made to the needs of the Welsh sector will be created as a result. I'm delighted that FOCUS Wales 2019 will be the host event for the first public announcement of the findings of this ground-breaking piece of research.”

HMUK will hold in-depth round table sessions in both North and South Wales in spring 2019. To register your interest please contact Becci.Scotcher@helpmusicians.org.uk.

Mae Help Musicians UK yn gwahodd diwydiant cerddoriaeth Cymru i gymryd rhan mewn ymchwil newydd arloesol

Nod HMUK yw ehangu ymhellach a chefnogi’r sector cerddoriaeth Gymraeg gyda chynllun ymchwil chwe mis

Heddiw, lansiodd Help Musicians UK (HMUK), prif elusen annibynnol Prydain i gerddorion, raglen chwe mis i ymchwilio i anghenion gwneuthurwyr cerddoriaeth a’r diwydiant  yng Nghymru. Mae HMUK yn chwilio’n eiddgar am gyn aelodau ac aelodau presennol y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru i gymryd rhan weithredol ar gyfer ffurfio amcanion yr elusen drwy’r ymchwiliad creiddiol yma i’w anghenion. Caiff pawb sy’n gymwys eu hannog i gymryd rhan yn yr arolwg ar-lein.

Mae’r elusen yn chwilio am grewyr cerddoriaeth Gymraeg ac ymarferwyr yn y diwydiant cerddoriaeth, rhai hen, newydd a rhai sydd wrthi ar hyn o bryd i rannu eu barn ar amryw o bynciau yn cynnwys anghenion cefnogaeth, heriau a chyfleoedd. P’un ai eu bod yn artistiaid, rheolwyr, hyrwyddwyr, asiantiaid, trefnwyr, dosbarthwyr neu gyhoeddwyr, p’un ai eu bod yn gweithio i label, neuadd, corff masnach, y cyfryngau, gŵyl neu’n ehangach, mae HMUK eisiau clywed eu llais.

Bydd canfyddiadau’r ymchwil cydweithredol hanfodol hwn yn naddu’r fframwaith ar gyfer dyfodol HMUK yng Nghymru, gan sicrhau fod yr elusen 98 oed yn cynnig ystod o wasanaethau i Gymru mewn ardaloedd nad ydynt yn cael eu gwasanaethu ar hyn o bryd. Bydd yr ymatebion i’r arolwg yn cael eu cloriannu ochr yn ochr â chyfweliadau â rhanddeiliaid a nifer o drafodaethau yn ddiweddarach yn y flwyddyn cyn bod y canfyddiadau’n cael eu cyflwyno yng nghynhadledd  FOCUS Wales ym mis Mai.

Meddai Claire Gevaux, Cyfarwyddwr Rhaglen, Help Musicians UK,: Yn Help Musicians UK, rydym yn gweithio’n galed i ganfod anghenion, gan gymryd agwedd gydweithredol, seiliedig ar dystiolaeth at ddatblygu’n cyllid ar gyfer datblygu creadigol a grantiau a gwasanaethau Iechyd a Lles. Mae’n dull gweithredu drwy’r Gwledydd a’r Rhanbarthau yn ystyried nid yn unig sut y gallwn gynnig oes o gefnogaeth i gerddorion pan maen nhw ei angen fwyaf, ond hefyd sut y gallwn ddatblygu rhwydweithiau o wirfoddolwyr, pobl codi arian a gohebiaeth berthnasol wedi’i thargedu mewn cenedl neu ranbarth. Mae Cymru’n meddu ar dreftadaeth gerddorol gyfoethog ac rydym yn awyddus i ddeall sut y gallwn fod fwyaf effeithiol yn y wlad er budd y sector cerddoriaeth Gymraeg. Rydym wrth ein bodd fod Becci Scotcher wedi dod atom i arwain yr ymchwil yma gan ei bod hi’n adnabod yr elusen yn dda iawn ac wedi cael cryn gysylltiad â’r sector cerddoriaeth Gymraeg.”

Dywedodd Neal Thompson, Cyd-Sylfaenydd FOCUS Wales: “Mae’n galonogol gweld sylw penodol yn cael ei roi i anghenion a lles y rheiny sy’n rhan o’r sector cerddoriaeth yng Nghymru, ac yn fwy felly gan mai HMUK fydd yn gwneud yr ymchwil. Bydd dyfnder eu profiad a’u gwybodaeth nhw yn sicrhau y bydd fframwaith o gefnogaeth, wedi’i deilwra’n arbennig i anghenion y sector Cymraeg yn cael ei greu. Rwyf mor falch mai FOCUS Wales 2019 fydd y digwyddiad lle gwneir y cyhoeddiad cyntaf i’r cyhoedd am ganfyddiadau’r darn arloesol hwn o ymchwil.

Bydd HMUK yn cynnal sesiynau ford gron yng Ngogledd a De Cymru yng ngwanwyn 2019. I gofrestru’ch diddordeb cysylltwch â Becci.Scotcher@helpmusicians.org.uk.

ShareShare this Back
Help Musicians UK on Twitter

A big thank you to and for their support in donating all proceeds from the 'Rip Up The Road'…

3 hours ago

Thank you so much to all for your incredible efforts in putting on this c…

1 day ago

“When you’re a professional musician it’s not just a job, it’s a calling,” says our CEO James Ainscough 👏. Listen t…

2 days ago

Follow us